E-mail: infoprasne@gmail.com   K.v.K. 24408080  Bankrekeningnummer NL44INGB0004821583
Home Anbi Arya Samaj Nieuws Activiteiten Contact Media
Lorem ipsum dolor Commodo velit pariature In sed adipisicing magna officia Commodo velit pariature Veniam dolor qui Nostrud nisi velit aliquip
Beloningsbeleid PRASNE IS EEN LANDELIJKE ORGANISATIE VAN VRIJWILLIGERS EN BESCHIKT NIET OVER EEN UITVOERINGSINSTRUMENTARIUM ZOALS PERSONEEL EN EEN KANTOOR. PRASNE is een rechtspersoon met ideële maatschappelijke doelstellingen, die niet uitvoerbaar zijn zonder vrijwilligers. De doelstellingen behelzen het algemeen welzijn van de gehele samenleving als mede het welzijn van de Hindoe gemeenschap en de Arya Samaj in het bijzonder. De werkzaamheden/activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen worden geheel vrijwillig gedaan door vrijwilligers in welke hoedanigheid dan ook. De bereidheid om vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten is enerzijds ingegeven door de Vedische opdracht die zij aanvaarden n.l. zich optimaal inzetten voor het welzijn van de samenleving waar zij ook deel van uitmaken. Deze laatste sluit heel goed aan bij de actualiteit van deze samenleving door het steeds verder terugtredende overheid van de samenleving en de burger steeds meer verantwoordelijkheid te geven. De bijdragen van de vrijwilligers bestaan uit het beschikbaar stellen van TIJD en DESKUNDIGHEID. Voor deze inzet moeten ook de (gunstige) voorwaarden geschapen worden. Het komt vaak voor dat zij directe kleine kosten zelf betalen waarvan geen melding wordt gemaakt( bv. kopie en portokosten). PRASNE is op geen enkele manier te vergelijken met bv. Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV), de Nederlandse Organisatie van Vrijwilligers Nederland (NOVN!) en de plaatselijke/regionale Vrijwilligers Centrales, die allen professioneel zijn ingericht met betaalde krachten. Maar ook zij hebben vrijwilligers, die op vrijwillige basis een aantal taken uitvoeren voor deze organisaties. De bestuurders van deze organisaties hebben andere verantwoordelijkheden en bevoegdheden dan de vrijwilligers, die middels een vrijwilligerovereenkomst tijdelijk afgebakende taken uitvoeren. In deze overeenkomst is de rechtpositie van de vrijwilliger vastgelegd. Terecht kan hier het onderscheid worden gemaakt tussen betaalde bestuurder(s)/bestuurslid(leden) en een onbetaalde vrijwilliger(s). In hoofdlijnen kan gesteld worden dat de bestuurders het beleid bepalen en de vrijwilligers deze uitvoeren.   De organisatievorm van PRASNE is afgestemd op de realisatie van haar doelstellingen (Statuten) en vervolgens de werkzaamheden/activiteiten, die hieraan ten grondslag liggen. STRUCTUUR PRASNE 1. Bestuurders (beleid) Voor de beleidssector zijn verantwoordelijk de voorzitter (beleid), de secretaris (beleid) en de deelnemers van de lidorganisaties van PRASNE. Taken: Het zorg dragen voor het maken van een beleidsplan (voor vijf jaar)/jaarplan (voorzitter, secretaris en de leden) Deelnemen aan de reguliere bestuursvergaderingen (proces bewaking) zonder stemrecht (voorzitter en secretaris) Het voorbereiden en organiseren van de Algemene Leden Vergadering(en). 2. Bestuurders (uitvoering) Voor de uitvoering van het door de beleidgroep vastgestelde beleid zijn verantwoordelijk de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, vice -voorzitter, 2e secretaris, 2e penningmeester en leden van het bestuur. Taken: In algemene zin verschillen de taken van de bestuurders van PRASNE niet van andere stichtingen. Voorzitter: Hij/zij draagt de hoogste verantwoordelijkheid binnen de organisatie, coördineert, stimuleert en delegeert Hij/zij leidt het dagelijks bestuur - samen met de secretaris en de penningmeester - en uiteraard het voltallig bestuur Hij /zij zit de vergaderingen voor, bewaakt de agenda en zorgt voor een rendement vol verloop van de vergaderingen In de vergaderingen legt hij/zij verantwoording af aan de leden over de wijze waarop hij/zij - oftewel het bestuur - het beslotene heeft uitgevoerd en in algemene zin het beleid heeft gevoerd Hij/zij representeert PRASNE al dan niet met andere leden van het dagelijks bestuur binnen en buiten Nederland Hij neemt initiatieven voor het ontwikkelen van voorlichtings en PR materialen voor PRASNE en verder al hetgeen dat van belang is voor het goed functioneren van PRASNE. Hij is de spil van de organisatie. Secretaris: Hij bereidt de te houden vergaderingen voor - plaats, tijd en agenda en bijbehorende stukken- in overleg met de voorzitter en indien nodig met de penningmeester Hij zorgt voor de verzending van de vergaderstukken en maakt de notulen tijdens de vergaderingen Hij voert de correspondentie van PRASNE al dan niet in overleg met de voorzitter e/o andere leden van het bestuur en stelt de betrokkenen van de inhoud op de hoogte Hij is verantwoordelijk voor het jaarverslag van PRASNE als mede het uitschrijven van de jaarlijkse algemene leden vergaderingen(i.s.m. de bestuurders beleid) Hij houdt een degelijk archief bij van PRASNE( agenda, notulen, jaarverslagen, presentielijsten, folders, brochures, registratie van leden en andere relevante stukken. Penningmeester: Hij zorgt voor betalingen via de (ING)bank of contant van rekeningen van PRASNE Hij zorgt voor de inning van de contributie van de lidorganisaties en donaties/giften. Hij houdt de inkomsten en uitgaven zodanig bij, dat de baten en lasten van PRASNE te overzien zijn Bij elke vergadering maakt hij melding van de financiële stand van zaken aan de leden Hij is verantwoordelijk voor het jaarlijkse financieel verslag en geeft de leden van de kascommissie toegang tot de financiële stukken voor het afgeven van een verklaring voor het gevoerde financieel beleid namens de leden van het bestuur van het voorgaande jaar. Hij maakt ook een prognose/begroting aan het einde van het jaar voor het jaar daarop volgend. Taken overige leden: In hun betreffende regio's zijn zij verantwoordelijk voor: Het onderhouden van contacten met de lidorganisaties voor draagvlak versterking van PRASNE Het ontwikkelen van nieuwe netwerken voor de lidorganisaties en voor PRASNE Tijdens de bestuursvergaderingen van PRASNE doen zij verslag van hun ervaringen in de betreffende regio's Zij nemen initiatieven en komen met voorstellen, die zij tijdens de vergaderingen kenbaar maken in het belang van PRASNE en/of de lidorganisaties. Voor deze taken heeft PRASNE geen schriftelijke overeenkomsten gesloten met de bestuurders. Deze taken zijn reguliere taken, die inherent zijn aan het functioneren van PRASNE. Deze bestuurders zijn (bestuurs)vrijwilligers en komen in aanmerking voor onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden en uitvoering van activiteiten. Deze kosten kunnen per maand/kwartaal/ halfjaarlijks of jaarlijks worden gedeclareerd door de bestuur(s)vrijwilligers. Het kader van de onkostenvergoeding: reiskosten, openbaar vervoer tweede klas of gangbare auto km vergoeding telefoonkosten tot een maximum bedrag van € 15.- / maand verblijfskosten, lunch maximaal € 10.- , diner maximaal € 25.- kopie en materiaal kosten maximaal € 15/ maand een uur vergoeding van € 4,50/uur voor personen van 23 jaar en ouder en jongeren tot 23 jaar € 2,50/uur. Voor vertegenwoordiging van PRASNE bij congressen /lezingen e.d. in het binnen als buitenland worden separate afspraken gemaakt met de vrijwilliger(s) evenals voor kosten, die hier niet zijn genoemd. Het maximum bedrag dat door PRASNE vergoedt kan worden voor onkostenvergoeding voor verrichte werkzaamheden bedraagt € 1500, -/per jaar. 3. Vrijwilligersovereenkomst Voor onderzoek, voorbereiding en/of uitvoering van ACTIVITEITEN kan PRASNE zich laten bijstaan door vrijwilligers, die zitting nemen in (te benoemen) commissies, raden of anderszins. Met deze vrijwilligers wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst kan voor projecten (korte/lange duur) of sec activiteiten gaan. Het kader van de onkostenvergoeding zal hierbij betrokken worden. Deze notitie is van kracht met terugwerkende kracht vanaf januari 2009. Aldus besloten op de algemene bestuursvergadering van 23 maart 2010 te Rotterdam. I. Mataw, voorzitter B. Rewti, secretaris R. Ganpat, penningmeester

Producten

Vasudeva Kutumbakam