E-mail: infoprasne@gmail.com   K.v.K. 24408080  Bankrekeningnummer NL44INGB0004821583
Home Anbi Arya Samaj Nieuws Activiteiten Contact Media
Lorem ipsum dolor Commodo velit pariature In sed adipisicing magna officia Commodo velit pariature Veniam dolor qui Nostrud nisi velit aliquip
Missie Bij de oprichting van de ARYA Samaj op 10 april 1875 te Bombay heeft Swami Dayanand Sarawati de missie aangegeven:" Back to the Veda's". In concreto betekent dit het bestuderen van de Veda's, ernaar gedragen en deze kennis ook uitdragen. Voor de toepassing in de praktijk zijn de 10 grondbeginselen van de Arya Samaj geformuleerd. Deze zijn: 1. Ishwar ( Het Allerhoogste - Onpersoonlijke God) is de oorzaak van alle ware kennis en van de zaken die hiervoor gekend worden; 2. Het Opperwezen is Waar, Intelligent, Heilig, Gelukkig, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, zonder gelijke. HIJ is de Onderhouder van het heelal, de Albeheerser, de Aldoordringer, Alwetend, Zonder vrees, HIJ is zonder begin, Ongeboren, Oneindig, Onvergankelijk, eeuwig, Onverouderbaar, Onsterfelijk, en Onlichamelijk, Hij is de maker van het heelal. Slechts hem komt aanbidding toe; 3. De Veda's zijn de boeken der Ware kennis. Het is de voornaamster plicht van de Ariers om ze te lezen, te onderwijzen, te horen en voor te dragen; 4. Ieder zal steeds bereid zijn de waarheid aan te nemen en onwaarheid te verwerpen; 5. Alle daden dienen deugdzaam te zijn d.w.z. zij moeten gesteld worden na de overweging of zij al dan niet toelaatbaar zijn; 6. Het hoofddoel van de Arya Samaj is het welzijn der wereld d.i. bevordering van aller lichamelijke, geestelijke en sociale belangen;                                7. Ieder zal overeenkomstig zijn verdiensten met liefde en rechtvaardigheid behandeld worden; 8. Onwetendheid moet worden overwonnen door kennisvergadering; 9. Niemand zal tevrden zijn met het eigen welzijn maar een ieder dient deze te beschouwen als ondergeschikt aan het algemeen belang; 10. Allen dienen zich te onderwerpen aan de wetten, die heilzaam zijn voor de ganse gemeenschap. In persoonlijke aangelegenheden mag echter naar goedvinden gehandeld worden.

Producten

Vasudeva Kutumbakam