E-mail: infoprasne@gmail.com   K.v.K. 24408080  Bankrekeningnummer NL44INGB0004821583
Home Anbi Arya Samaj Nieuws Activiteiten Contact Media
Lorem ipsum dolor Commodo velit pariature In sed adipisicing magna officia Commodo velit pariature Veniam dolor qui Nostrud nisi velit aliquip
Moekh Petre Pratinidhi Arya Sabha Nederland Publicatie februari 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Een samenvatting van een aantal belangrijke wetenswaardigheden uit het weekbladen van jan/feb van Moekh Petre (voornaamste blad) van de Vaidiek Sarwedeshiek Arye Pratinidhi Sabha gevestigd te New Delhi in India. Allereerst draagt de wereldorganisatie van de Arya Samadj deze mantra op aan een ieder : Aum serwe bhewentoe soekhinah,serwe santoe Nir-aamejah,serwe bhadrani pashjantu,maa kashcid dukha bhaag bhavet. -Dat een ieder gelukkig mag zijn -Dat een ieder bevrijd is van ziektes en tegenslagen in zijn/haar leven. -Dat een ieder het prachtige,het mooie , het positieve mag zien en dat we met de  ogen van vriendschap naar elkaar mogen kijken. -Dat geen enkel levend wezen in de goddelijke creatie mag lijden. Maharishi Swami Dayanand heeft zich optimaal ingezet om talloze sociaal maatschappelijke en religieuze problemen te tackelen met behulp van de 4 Veda’s als uitgangspunt. De Veda’s in totaal 4 te weten :De Rig Ved , DeYajur Ved, de Sam Ved en de Atharve Ved zijn de universele boeken voor de mensheid. Vermeldenswaard is , dat deze niet gekoppeld zijn aan een bepaald land of een speciaal ras. Onaanraakbaarheid Dit is de grootste criminaliteit tegen de mensheid. Mensen worden vernederd door orthodoxe brahmanen. De Arya Samadj geeft conform de Veda’s aan, dat alle mensen bij de geboorte gelijk zijn. Niemand mag zich verheven achten of een andere vernederen op basis van geboorte. Ondanks allerlei wetten en rechten is de kastendiscriminatie nog steeds goed zichtbaar in de samenleving van India,Nepal, Suriname, Guyana etc. etc. Bij natuurrampen ten aanzien van hulpgoederen en hulpverlening worden Dalits, zoals ze genoemd worden in de genoemde landen genegeerd en aan hun lot over gelaten. Ook bij waterputten moeten ze ver van de bron staan om eventueel water te mogen nuttigen. In vele restaurants op het platteland zijn er nog steeds restaurants waar mensen van de lage kaste uit andere borden en bekers moet eten drinken dan zij die uit de hogere kaste afkomstig zijn . In 1996 heeft de Verenigde Natie kastendiscriminatie als rassendiscriminatie betiteld en afgekeurd. Vrouweneducatie Er is een groot verschil tussen de mannen- en de vrouweneducatie. Nog steeds worden vrouwen onderdrukt op de werkvloer en in het gezin. Door de dowry (bruidschat) wordt de vrouw gezien als het eigendom van de schoonfamilie.Net als de moeders eten de meisjes in vele gezinnen op het laatst. Als eerste zitten de mannen aan tafel. Soms moet de vrouw haar maag vullen met de restanten uit de gegeten borden. Swami Dayanand propageerde in steden en dorpen, dat onderwijs bestemd is voor zowel mannen als vrouwen. De toekomst van elk individu hangt af van GOEN,KARME EN SWEBAW. Dit wil zeggen van de kennis,de vaardigheden,je daden of je intenties en je goede karakter,waarover je de beschikking hebt. Huiselijk geweld is het hoogste van de wereld in India.Momenteel hoor over de wildste en wreedste echtelijke ruzies , waarbij het leven van de vrouw wordt ontnomen . Jaarlijks komen duizenden vrouwen op een onverklaarbare manier om het leven. Door de honderden privé klinieken die als paddenstoelen uit de grond rijzen,wordt het geslacht van het te geboren kind bepaald. In veel gevallen gaat de familie over tot het aborteren van het kind, indien het om een meisje gaat. U snapt wel dat ze dan later geen dowry of bruidschat hoeven te betalen. Het gaat vooral om mensen die in armoede leven en aan de onderkant van de samenleving staan.  De Brahman stottra begint met twa mewe Mata Che Pita. De moeder dient primaire onderwijskansen te krijgen en de vader na haar. De vrouw vanuit de praktische situatie gaat het meeste om met het kind. Als een moeder verstoken blijft van het onderwijs of letterlijk een analfabeet is,zal het kind in het reguliere onderwijs enorm veel achterstanden vertonen. De Garbhadaan sanskaar legt haarfijn uit,dat een moeders doen en laten en vooral haar intelligentie voor het kind dat geboren zal worden reeds in de prenatale fase positief beďnvloedt. Vandaar dat de Arya Samaadj opkomt voor vrouweneducatie en gelijke behandeling van mannen en vrouwen . Swami Dayanands werk en de zeer intelligente , krachtige predicatie van de Veda’s binnen het kader van het sociaal- maatschappelijk en religieuze relevantie begint langzaam ,maar zeker vruchten af te werpen. De Arya Samadj is in alle landen van de wereld waar ze te vinden zijn constructief bezig op vele terreinen. De Arya samadj’s basis principe is het nastreven van lichamelijke,geestelijke en maatschappelijke vooruitgang van de gehele wereld. Grote zonen van de wereld,zoals Mahatma Gandhi, Subhaas Chandre Bosh, Bhagatsing, Nathoeram Godse, Patel Djie, LalBahadoer Shaastrie, Martin Luther King, Nelson Mandela en vele anderen hebben de Satjarth Prekash (Het Licht der Waarheid ) een meesterwerk van Swami Dayanad gelezen en zijn als zodanig succesvol te werk gegaan of waren ze in die mate geďnspireerd dat ze zich hebben opgeofferd voor land en volk. Ondanks het feit, dat ze fysiek niet meer aanwezig zijn,schijnen hun lichten in vele delen van de aardbol. Het is onze verplichting om het licht van Maharishi Swami Dayanand brandend te houden en vooral te optimaliseren naar een ieder toe. Pas dan kunnen we zeggen AUM SHAANTIH (3x) De weduwe problematiek of te wel Widhwa semeshja Zoals eerder aangegeven zijn vrouwen in grote delen van het land van weinig waarde. Weduwen hebben het bijzonder moeilijk. Zij worden heel vaak geďsoleerd en door jong en oud zeer pijnlijk gediscrimineerd. Ze worden betiteld als badjhien’s(aasgieren) die zogenaamd hun man letterlijk hebben opgegeten. Zij worden zelfs als duivels en koelekchenies(slechteriken) bestempeld. Door orthodoxe brahmanen wordt in een dorp zo’n weduwe als zeer gevaarlijk beschouwd, want de oogst zal zogenaamd mislukken of er breekt onheil uit in het dorp. Eventuele natuurrampen ,zoals droogte of overstromingen en aardbevingen vinden plaats door toedoen van de weduwe. In september 2015 is een weduwe verminkt en gedood ,omdat de dorpsbrahmaan van Nagaland jongeren had aangezet om haar uit het dorp te verdrijven anders zou iets heel ergs gebeuren. Na haar dood heeft de “geestelijke” haar bezittingen(stukje grond, wat sieraden van haar voorouders,potten en pannen etc. etc. zich toegeëigend.(bron AD) In Vindravan mogen een aantal jonge weduwen in de mandirs zich huisvesten. Elk contact met de familie moet verbroken worden en ze moeten bedelen voor de mandirs en krijgen 1 sobere maaltijd per dag met waterige linzen en een schepje rijst . Voorts moeten ze toeristen vermaken door zang en dans in mensonterende omstandigheden en zijn sexuele lustobjecten voor mandirbestuurders en de rondhangende orthodoxe brahmanen om ze te plezieren. Ten tijde van de kinderhuwelijken ,die Swami Dayanand fel heeft bestreden trouwden mannen van oude leeftijd met zeer jonge meisjes. In de meeste gevallen ging de man eerder dood vanwege zijn leeftijd en ziektes. De vrouw werd door de schoonfamilie gedwongen en vastgebonden op de brandstapel om zogenaamd mee te gaan met de overleden man. In de historie wordt dit aangeduid als SETIE PERTHA (weduwe verbranding) Het is jammer,dat nog steeds in sommige Hindoe-kringen in Nederland de rechten van veel weduwen door onnozele mensen ontnomen worden. Hierbij denken we aan trouwerijen , waarbij de weduwe geen kennismaking (perichai) mag doen met de bruidegom in de trouwzaal. Als argument wordt aangevoerd ,dat het getrouwd stel na het huwelijk zeer ongelukkig zal zijn of dat de bruidegom zal overlijden. Al weer een irreële verzinsel om weduwen te discrimineren. Gelukkig begint het tot de jonge generatie door te dringen,dat dit soort zaken volledig uit de lucht zijn gegrepen en slechts op onwetendheid van sommige individuen gebaseerd is . De Arye Samadj geeft aan ,dat het een zuivere aangelegenheid is van de weduwe of ze al dan niet wil hertrouwen. Wij kennen geen barričres die opgeworpen worden voor het hertrouwen van een weduwe. De Vaidiek Dharme gaat uit van het begrip PUNAR WIWAAH SANSKAAR letterlijk in het Nederlands vertaald HERTROUWEN. Met liefde geschreven voor de gemeenschap,maar tegelijk met pijn in mijn hart als we nagaan wat de ene de andere kan aandoen! Graag uw reacties mailen : wimjai@hotmail.com Bellen kan ook : 010-4327093 Hoogachtend, Pandit B.W. Jaipal … Voorzitter PRASNE (per 1 februari 2016) Landelijke Federatie Arya Samadj Nederland Een warme namaste voor iedereen.

Producten

Vasudeva Kutumbakam