Jayur Veda

Deel 19 - Mantra 77

Mensen die leven volgens de regels die Parmaatma aan de mensheid heeft gegeven zijn altijd gelukkig. De regels van Parmaatma is nooit in strijd met de natuurwetenschappen. Door de regels van de natuurwetenschappen te onderzoeken zal men altijd de waarheid van de onwaarheid kunnen onderscheiden. Hierdoor zal men in staat zijn het verschil tussen goed en kwaad te kennen en de waarheid lief te hebben. Mensen die niet volgens de regels van Parmaatma leven en niet de regels van de natuurwetenschappen volgen zullen nooit de waarheid van de onwaarheid kunnen onderscheiden. Deze mensen zullen nooit gelukkig zijn omdat zij de waarheid niet kunnen vinden.

De Vedische Sanatan Dharma

Hieronder enkele standpunten en feiten van de Vedische Sanatan Dharma

 1. De Veda's zijn vanaf de schepping aan de mensheid gegeven en zijn 1.960.853.104 jaar oud (in het Christelijke jaar 2013).

 2. De filosofieën van de Vedische Sanatan Dharma zijn nooit in strijd met de natuurwetten maar filosoferen volgens de regels van de natuurwetten en daarom zijn de Veda's wetenschappelijk geaccepteerd.

 3. Er zijn heel veel religiën en geloofsovertuigingen op de wereld te vinden. Al deze religiën en geloofsovertuigingen zijn opgericht door mensen die zichzelf geleerden of profeten noemen. Echter het waren mensen met menselijke fouten. Alleen Parmaatma is volmaakt. Parmaatma heeft bij de schepping de Veda's rechtstreeks in de harten van de vier Rishis ingegeven. Deze kennis is daarom Goddelijk.

 4. De Veda's zijn de bron van alle ware Goddelijke kennis. De Veda's lezen, lezingen aanhoren, discussiëren is het recht van de gehele mensheid, ongeacht of u man bent of vrouw, homo bent of hetero. Er wordt niemand uitgezonderd.

 5. De Vedische Sanatan Dharma adviseert om zoveel mogelijk de vijf dagelijkse handelingen uit te voeren. 1. Brahma yagna (het mediteren), 2. Deva yagna (Havan ritueel uitvoeren), 3. Pitri yagna (het verzorgen van ouderen en bejaarden), 4. Baliveisvadeva yagna (het verzorgen van dieren en opkomen voor het welzijn van dieren) 5. Atithi yagna (Een geleerde, iemand uit de Sanyaas ashram en eigenlijk ieder persoon van wie men al het goede kan leren, gastvrij ontvangen en verzorgen).

 6. Yajur Veda hoofdstuk 36 mantra 24 vermeldt het woord "devahitam" etc. Deze mantra betekent: Parmaatma inspireert geleerden om medische kennis en kunde te ontwikkelen ter bevordering van een gezond en lang leven. Deze mantra biedt de mens een mogelijkheid voor toepassing van orgaandonatie.

Parmaatma

1.In de Vedische Sanatan Dharma wordt slechts één onverdeelbaar Parmaatma aanbeden. Er is niets gelijk aan Hem. De natuurkrachten die Devi's en Devta's worden genoemd worden niet aanbeden maar wel met respect bejegend. 2.Parmaatma is de onbevreesde, ongeboren, onvergankelijke, onsterfelijke, zonder een begin, gelukzalige, oneindige, unieke, met vol bewustzijn, barmhartige, vormloze, onfeilbare, eeuwige, rechtvaardige, reine, alomtegenwoordige, gewichtigste, voornaamste, almachtige, aldoordringende en overal aanwezige (in het hele universum) Heer van het Al, van het bestaan en van het werkelijke, en is de schepper van het universum. Alleen deze vormloze Parmaatma komt aanbidding toe en geen ander. 3.Parmaatma neemt nooit Autar (neerdalen op aarde om als een mens te kunnen handelen) en stuurt nooit zijn zoon (Jezus) om namens hem op te treden zodat een religie of geloofsovertuiging gestart kan worden. Parmaatma heeft het universum geschapen zonder een menselijk lichaam. Het is een belediging van Parmaatma om aan te nemen dat hij een menselijk lichaam nodig heeft om op aarde iets te veranderen. Niet alleen Jezus was de zoon van God maar wij zijn allemaal kinderen van Parmaatma ongeacht of u een vrouw of een man bent. 4.De Vedische Sanatan Dharma erkent dat er in het begin drie eeuwige eenheden waren (teen (3) anadi padarth) namelijk Parmaatma (een God), Atma's (alle zielen) en Prakriti (materie van zichtbare tot de onzichtbare vorm). Met deze drie eenheden is/wordt het universum geschapen. De schepping is in beweging en blijft in beweging. Parmaatma en Atma hebben bewustzijn. Prakriti is levenloos. Er is slechts één absolute Parmaatma en ontelbare Atma's. Deze drie anadi padarth is Sanatan. Het was er, het is er en zal er in de toekomst ook zijn. Het kan nooit verdwijnen. 5.Parmaatma is volmaakt. Zijn schepping is ook volmaakt. Hij heeft de mensheid volmaakt geschapen. Het besnijden van mannen en vrouwen i.v.m. een geloofsovertuiging wordt verworpen en door de Vedische gedachte als een verminking gezien.

Parmaatma is alom aanwezig

 1. Plaatsen zoals Haridwar, Kasi, Mathura, Vrindaban, Kedarnath, Kailashnath, Mekka, Rome, Fatima, Lourdes, Assisi, Bethlehem en Jeruzalem zijn bedevaartplaatsen waar heiligen worden vereerd om Parmaatma te kunnen vinden. De werkelijke plek om Parmaatma te vinden is uw Atma, de daadwerkelijke "ik" in uw lichaam. Wanneer Parmaatma overal aanwezig is dan is Hij ook in uw Atma aanwezig. Mediteer op Hem en u zult Parmaatma vinden. Bezoeken van de bovengenoemde plekken om Parmaatma te vinden is nutteloos.

 2. Door het baden in Ganges, Yamuna, Godavari en zulke rivieren en door te biechten in de kerk, kunnen zonden nooit worden vergeven. Uw Atma (de daadwerkelijke "ik" in uw lichaam is uw Atma) zal altijd de positieve/negatieve gevolgen dragen en ondergaan. Om het te ondergaan wordt er geen verschil gemaakt tussen mensen. Of u rijk bent of arm, of u geleerd bent of ongeleerd, of u Koning bent of onderdaan. In de "rechtbank" van Parmaatma is iedereen gelijk. Niemand is ooit bespaard gebleven van de resultaten van zijn /haar karma.

 3. De Vedische Sanatan Dharma erkent geen spoken, duivel, satan, demonen, e.d. Het zijn allemaal voorstellingen in de gedachte van de mens. U hoeft hiervoor niet bang te zijn. U moet wel uitkijken voor mensen met slechte bedoelingen. Deze slechte mensen zijn de werkelijke spoken, duivels en demonen. Ook Engelen zijn waanvoorstellingen in de gedachte van de mens.

 4. Svarga, Narga, Baikund, Hemel en de Hel zijn voorstellingen van plaatsen. Deze plaatsen bestaan in werkelijkheid niet. Daar waar mensen in liefde, in vrede en geluk leven wordt de Hemel genoemd en daar waar mensen genadeloos, ontevreden en ongelukkig leven wordt de Hel genoemd.

(legendarische)Personen

Voorbeeld

Ram, Krishna, Shiva-Shanker, Brahma, Vishnu en Mahadev enzovoorts zijn respectabele mensen uit de geschiedenis van Bhareth (India). Hun Dharma was de Vedische Sanatan Dharma. Zij waren geen Goden die uit de hemel zijn neergedaald (autar). Uit respect worden deze personen “Bhagwaan” genoemd. “Bhag” is een woord uit het Sanskrit en betekent bhagya, gezegend, fortuin, voorspoedig, geluk, rijkdom en “waan” betekent degene, die….(voldoen aan deze kwaliteiten). Bhagwaan is iemand die gezegend is en materiële, morele en geestelijke fortuin bezit. Daarom wordt er voor de namen van deze personen nooit de Goddelijke naam Ishvara of Parmaatma geplaatst. Maar bv. Bhagwaan Ram en geen Parmaatma Ram, Bhagwaan Krishna en geen Parmaatma Krishna etc. Ieder mens kan de titel Bhagwaan krijgen.

De Karmische wet

 1. Parmaatma geeft ons de resultaten van onze gedane karma (denken, spreken en handelen). Uw handelen heeft altijd gevolgen. Positief handelen geeft een positief karma dat goed aanvoelt en negatief handelen geeft een negatief karma dat onaangenaam aanvoelt. Een oorzaak heeft altijd een gevolg. Het kan nooit ongedaan gemaakt worden. Daarom kan slechte Karma nooit worden vergeven. Gedane zaken nemen geen keer.

 2. Gedane karma is iets persoonlijks. Het kan niet worden overgeheveld naar een ander persoon of beïnvloed worden door een ander persoon. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen daden. Dit is gerechtigheid. Dat iemand anders ziek wordt of sterft voor de zonden die wij hebben begaan (Jezus) is niet rechtvaardig en niet Vedisch. Permaatma is altijd rechtvaardig en iedereen krijgt de beloning van zijn/haar karma. Proberen na de dood van iemand de karma van de overledene te beïnvloeden door het doen van diverse rituelen tot de 13e dag, de 6e maand en een jaar e.d. leidt tot partijdigheid en onrechtvaardigheid van Parmaatma.

De Vedische sociaal/maatschappelijke
ordening vlg. het VARNA stelsel

klik op het pijltje om naar volgende/vorige pagina te gaan.

 1. Elke samenleving- zowel de oud(ste) als de hedendaagse- kent een maatschappelijke ordening. Er zijn altijd denkers, uitvoerders, dienstbaren etc. nodig voor het functioneren van een samenleving.

 2. Ook in de oude Veda's is deze ordening beschreven als het 'VARNA' stelsel. Hierbij wordt uitgegaan van vier VARNA's n.l. Brahman, Ksatri, Vaisya en Sudra. De juiste kennis zoals die van de Veda's lezen en onderwijzen is het werk van geleerden. De geleerden worden daarom in de maatschappij "Brahman" genoemd. Degenen die werken bij justitie, politie, defensie en andere organen met als taak het beschermen van de burger worden "Ksatri's " genoemd. De ondernemers, handelaren en een iedereen die zorg draagt voor de economie worden Vaisya's genoemd. Sudra's zijn de mensen die in de bovenstaande drie sectoren werken in ondersteunde functies.

 3. U wordt niet bij geboorte in een bepaalde Varna geboren. Uw mogelijkheden, scholing, wat u met uw mogelijkheden en scholing doet en uw mentaliteit bepalen in welke Varna u terecht komt. Tijdens uw leven kunt u van Varna veranderen bijvoorbeeld: U bent een geleerde, u verandert van baan en wordt postbode maar ook omgekeerd namelijk u was een postbode wordt een geleerde. U was Brahman en wordt Sudra en omgekeerd, u was Sudra en wordt Brahman. Geen enkele Varna is meer of minder. De ene Varna kan niet bestaan zonder de andere en samen vormen zij een goede en gezonde maatschappij.

 1. Niemand is een onaanraakbare vanuit zijn Varna of vanuit de geboorte. Met onaanraakbaren worden eigenlijk bedoeld de mensen die niet te vertrouwen zijn, slecht zijn van gedachte, spraak en handelingen. De gevangenissen zitten vol mee. Het is verstandig om uit de buurt van dit soort mensen te blijven. Maar ook deze personen hebben het recht zich te veranderen en met goed gedrag weer in de maatschappij terecht te komen.

 2. De handelingen en inspanning van de mens zou goed moeten zijn om de verlossing te bereiken. Deze handelingen zijn Dharma (gerechtigheid, menselijkheid), Arth (op de juiste manier omgaan met rijkdommen), Kaam (op een menswaardig manier omgaan met verlangen/voorplanting) ten einde de Mukti (verlossing) te bereiken.

 3. Menselijkheid betekent een ander persoon behandelen zoals jezelf behandeld wil worden. Het boek Manusmriti behandelt 10 stellingen van dharma namelijk 1. Dhriti (geduldheid in acht nemen), 2. Kchema (vergevingsgezindheid), 3. Dem (vroomheid en zelfcontrole, proberen slechte gedachte te vermijden), 4. Asteya (eerlijk zijn), 5. Shauch (Zuiverheid, heiligheid. Heiligheid is geboren uit de controle van de zintuigen), 6. Indriya Nigrah (beheersen van uw zintuigen), 7. Dhi (redenering, nuchterheid), 8. Vidya (spirituele kennis en wetenschap eigen maken), 9. Satya (door de juiste redenering en kennis de waarheid ontdekken), 10. Akroodh (beheersing van boosheid).

Vorige slide
Volgende slide

Char ashram's (vier levensfasen)
met de zestien sanskars

 1. Een mensenleven wordt in vier fasen verdeeld. Dit wordt de vier Ashrams genoemd.

  1. Tot een leeftijd van 25 jaar wordt het de Brahmacharya ashram genoemd. Dit is het studenten leven waarin ervan wordt uit gegaan dat het een celibatair leven is.

  2. Tot ongeveer een leeftijd van 50 jaar wordt het de Grihast Ashram genoemd. Dit is het huwelijksleven en het opvoeden van kinderen.

  3. Tot een leeftijd van ongeveer 75 jaar wordt het de Vanaprast ashram genoemd. Dit is de senioren periode waarin ervan wordt uitgegaan dat men zich bezig houdt met mediteren en met spiritualiteit om Parmaatma te bereiken. Mensen in deze Ashram hebben veel kennis en ervaring die gedeeld zou moeten worden met mensen uit de Brahmacharya en Grihast Ashram.

  4. Na een leeftijd van ongeveer 75 jaar wordt het de Sanyaas ashram genoemd. Dit is een periode waarin men klaar staat voor de maatschappij, met raad, daad en met adviezen. En natuurlijk voor zover de gezondheid het toelaat. Het is niet de bedoeling achter de geraniums te gaan zitten.

 2. Om de Atma van de mens lichamelijk, geestelijk en spiritueel goed te laten ontwikkelen is het noodzakelijk de zestien sanskara's in een mensenleven uit te voeren.

  Deze sanskara's zijn:
  1. Garbhadhana, 2. Punsavana, 3. Simanatonnayana, 4. Jatakaram, 5. Namakarana, 6. Nishkramana, 7. Annaprashana, 8. Churakarana/mundan, 9. Karnavedha, 10. Upanayana, 11. Vedarabha, 12. Samavartana, 13. Vivaha, 14. Vanprasha, 15. Sanyasa, 16. Antyeshti sanskara.

Reïncarnatie/ wedergeboorte

 1. De Vedische Sanatan Dharma erkent wedergeboorte. Alle levende wezens dus ook het dierenrijk hebben verschillende Atma's. Deze Atma's hebben een variërende hoogte van bewustzijn. U wordt hier ergens tussen geboren. Alleen Parmaatma weet waar en wanneer u weer geboren zal worden. Dit is afhankelijk van uw eigen gedane positieve/negatieve karma's.

 2. Sraadh betekent met volle overgave het verzorgen van ouders en ouderen die nog leven. Het verzorgen van overledenen onder de naam van Sraadh door aan Brahmans eten en kleding te geven met de bedoeling dat het via deze Brahmans naar de overledenen gaat is dwaasheid. Deze rituelen zorgen niet dat de karma van de overledenen veranderd kunnen worden.

Namaste en AUM

 1. De Vedische Sanatam Dharma groet is: "Namaste". Globale omschrijving hiervan is: " Met al de kracht van mijn armen, met alle wijsheid in mij, met al de liefde in mijn hart, betoon ik mijn verplichte eerbied aan de Atma in U". Deze groet is universeel omdat het geen geloofsovertuigingen of iets dergelijks uitdrukt. Alle geleerden uit de geschiedenis zoals Bhagwaan Ram en Yogiradj Krishna begroetten anderen met "Namaste". Als je bijvoorbeeld de Ramayan leest, groet Bhagwaan Ram altijd met Namaste. Laten wij zijn voorbeeld volgen.

 2. Parmaatma heeft heel veel namen. Ieder naam drukt een bepaalde eigenschap uit. Er is echter sprake van slechts één Parmaatma. Zijn meest belangrijkste naam is AUM (mijn beschermer).

De Vedische Sanatan Dharma
over de volgende aspecten:

klik op het pijltje om naar volgende/vorige pagina te gaan.

 • erkent een kracht die in het universum heerst die wij Parmaatma noemen. Deze kracht is niet in een beeld uit te drukken. Door beeldenverering maakt men Parmaatma plaatselijk en dus kan Hij niet overal aanwezig zijn en alwetend zijn. Beeldenverering komt niet uit de Veda's;

 • vindt dat Parmaatma niet zijn zoon (Jezus) op aarde kan sturen door een vrouw zwanger te maken. Zwanger worden zonder de cel van een man zou in strijd zijn met zijn eigen natuurwetten. Wij zijn allemaal kinderen, zonen en dochters van Parmaatma. Permaatma kan alles zelf doen zonder een menselijk lichaam te hebben of een zoon te verwekken. Door het sturen van een zoon wordt een dochter gediscrimineerd en Parmaatma discrimineert niet.

 • verkondigt gelijkheid van ieder mens ongeacht ras, stand en (seksuele) geaardheid. Vrouwen hebben gelijke rechten als de man. Het kastenstelsel wordt verworpen;

 • verkondigt dat elk gevolg een oorzaak heeft dus wonderen worden uitgesloten. Dat wat wetenschappelijk nog niet is uitgezocht noemen wij wonderen, echter het heeft zeker een oorzaak;

 • dat de grootste beschermer Parmaatma zelf is. Geen amulet, tabiedj of iets dergelijks kan het werk van Parmaatma overnemen;

 • verkondigt dat de toekomst veroorzaakt wordt door eerdere oorzaken. En een oorzaak heeft altijd een gevolg. Oorzaak en gevolg zijn continue afwisselend in het leven. Wat er over een seconde kan gebeuren weet niemand. Daarom worden horoscopen, handlezen en toekomstvoorspellingen uitgesloten;

 • verwerpt het offeren, slachten en halal slachten van dieren;

 • verwerpt het verplicht geven van bruidsschatten;

 • verwerpt het eten van vlees en alles wat voor de mens ongezond is;

 • verwerpt het mee verbranden van een weduwe wanneer de man is overleden. Een weduwe heeft het recht om vrijwillig opnieuw te trouwen.

 • Orgaandonatie is volgens de Veda toegestaan. Hierbij kan altijd de eigen overweging/verantwoordelijkheid worden betrokken. Een derde punt dat iemand kan motiveren voor orgaandonatie is " Sewa", dat "Dienstbaarheid" betekent. Als iemand een orgaan (en) heeft afgestaan heeft hij/zij een grote daad gedaan. Gewaarschuwd moet worden over de malafide praktijken op het gebied van orgaandonatie waarover de media reeds lang geleden heeft bericht. Voor luttele bedragen worden armen benaderd om hun orgaan af te staan. Zelfs ontvoeringen van kinderen en doodschieten van gevangenen voor organen verkoop komt helaas ook voor.

Vorige slide
Volgende slide

De tien grondbeginselen/principes van de Arya Samaj met toelichting (voor individuele toepassing)

Welke handeling men ook in het dagelijkse leven verricht: ze passen vrijwel altijd binnen de kaders van de tien grondprincipes zoals Swami Dayanand Saraswati deze in 1877 heeft samengesteld. Of deze op persoonlijke of maatschappelijke niveau plaatsvinden, maakt geen verschil.

Grondprincipe drie en vier. Deze principes betogen het (kritisch) vergaren en overdragen van kennis over de ” ware ” kennis. Swami Dayanand heeft gewaarschuwd om theorieën niet klakkeloos over te nemen maar deze kritisch te bekijken alvorens deze, als ware kennis aan te nemen en te verkondigen. Was tegen dogmatiek. ” Gebruik je eigen gezond verstand alvorens zaken aan te nemen “: Was zijn credo.

Een principe dat opvoeding, ontwikkeling en overdracht benadrukt.

Hiermee wordt bedoeld: delen met elkaar zowel materieel als immaterieel en het eigen belang ondergeschikt maken aan het gemeenschappelijk belang.

Arya Samaj

is geen nieuwe stroming of nieuw geloof of uit de Sanatan Dharm ontstaan. Arya Samaj belijdt en is de enige echte, originele Sanatan Dharma zoals in de oude Veda’s zijn omschreven.

Choose Your Language